HOVEDFLYPLASS PÅ GARDERMOEN

Tidligere Gardermoen lufthavn og Ullensaker kommune engasjerte ANØ i flere år til å gjennomføre forskjellige VA- og miljøfaglige utredninger. En av disse var å undersøke i hvilken grad grunnvann og vassdrag ble forurenset av flyplassaktivitetene.

Når det senere ble aktuelt å vurdere Gardermoen som ny hovedflyplass for Østlandet, gjennomførte ANØ også konsekvensvurderinger av et slikt fremtidig valg. Noen av de rapportene som daværende faglig leder Morten Nicholls utarbeidet eller deltok i gjengis nedenfor.

 

- Vassdrag på Romerike. Vannkvalitet, brukerinteresser, avløps-, vannforsynings- og renovasjonsforhold. ANØ-rapport 45-91.
- Hovedflyplass Gardermoen  - Konsekvenser av utslipp til vassdrag. ANØ-rapport 54-91.
- Hovedflyplass Gardermoen - Effekt av økt bosetting og næringsutvikling på forurensningen av Romeriksvassdragene. ANØ-rapport 38-92.
- Grunnvann Gardermoen. Kontroll av 11 grunnvannsbrønner 1991-1992. ANØ-rapport 43-93.
- Hovedflyplass Gardermoen - 3 alternativer for ekstern rensing av avløpsvann i Ullensaker. ANØ-rapport 53-93.
- Avløp fra hovedflyplass Gardermoen og befolkning. Vurdering av forurensningsmengder og rensetekniske løsninger i Nannestad og Ullensaker som følge av etablering av hovedflyplass på Gardermoen. ANØ-notat 1-93.