Til hovedsiden

Limnologi er vitenskapen om innsjøer og rennede vann (engelsk: «the science of inland waters»)

Limnologi er vitenskapen om innsjøer og rennede vann (engelsk: «the science of inland waters»). Faget omfatter ikke bare alle de innsjøer som inneholder ferskvann, men også saltsjøer som er vanligere på andre breddegrader, og innelukkede bassenger med sjøvann i bunnen nylig avsnørt fra sjøen. Limnologi var lenge et fag på et eget institutt ved Universitetet i Oslo, men det forvaltes nå ved Biologisk institutt under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UiO). Her kan man idag studere limnologi som en del av sitt studium til mastergraden, og eventuelt videreføre dette til en doktorgrad. Oversikt over hovedfagsoppgaver i limnologi for årene 1943 - 2000 finner du her.

 

 

 

Hovedfagsoppgave

 

Desember 1980 avla jeg hovedfagsoppgaven for min Cand.real grad ved Limnologisk institutt, Universitetet i Oslo. Oppgaven var en limnologisk undersøkelse av innsjøen Savalen i Nord Østerdal. Undersøkelsene omfattet vannkjemi, primærproduksjon og algesammensetning i sjøen. 

 

Oppgaven er tilgjengelig gjennom et bibliotek. Tittelen er: "Savalen. Limnologisk undersøkelse", av Morten P. Nicholls. ISBN 82-991133-1-8.

 

Landskapsbilder fra Savalen.

Sammendrag fra oppgaven.

Dybdekart for Savalen.

Enkelte illustrasjoner fra oppgaven. 

 

 

 

Alger i Savalen

Som andre innsjøer innholder Savalen en mengde forskjellige alger og andre små organismer.
En del av hovedfagstudiet besto i å artsbestemme algene i Savalen. Til dette ble det brukt forskjellige varianter av lysmikroskopi (LM), scanning elektron mikroskopi (SEM) og transmisjons elektron mikroskopi (TEM). Det viste seg at jeg observerte enkelte arter som ikke var beskrevet i Norge tidligere. På basis av det skrev jeg en artikkel som ble publisert i British Phycological Society i 1981 (Br. phycol. J. 16: 373-378, 1 December 1981). Artikkelen heter Observation on chrysophyceaea from a norwegian mountain lake.

 

 

Enkelte bilder fra den artikkelen og andre lys- eller elektronmikroskopi bilder av alger i Savalen finner du nedenfor.

 

Anabaena flos-aquae BREB.ex BORN.et FLAH

Chroococcus turgidus (KÜTZ.) NÄG.

Chrysoikos skuja (NAUW.) WILLÉN

Chrysosphaerella brevispina KORSHIKOV

Chrysosphaerella coronacircumspina WUJEK & KRISTIANSEN

Cosmarium cf. depressum (NÄG.) LUND

Cyclotella ocelata PANT  (bilde 1)

Cyclotella ocelata PANT  (bilde 2)

Cyclotella ocelata PANT  (bilde 3)

Dinobryon sociale var. amerikanum (BRUNTHALER) BACHMANN  (bilde 1)

Dinobryon sociale var. amerikanum (BRUNTHALER) BACHMANN  (bilde 2)

Kephyrion littorale LUND

Mallomonas qrassisquama (ASMUND) FOTT.   (skjell)

Mallomonas qrassisquama (ASMUND) FOTT.   (skjell og spikel)

Mallomonas tonsurata var. alpina (PASCH.et.RUTTN.) KRIEGER

Melosira italica var. valida GRUN.  (bilde 1)

Melosira italica var. valida GRUN.  (bilde 2)

Pediastrum boryanum (TURP.) MENEGH

Rhodomonas lacustris PASCH.&RUTTN.

Spiniferomonas bilacunosa TAKAHASHI  (bilde 1)

Spiniferomonas bilaconosa TAKAHASHI  (bilde 2)

Spiniferomonas bilacunosa TAKAHASHI  (bilde 3)

Spiniferomonas trioralis TAKAHASHI

Stephanodiscus alpinus HUSTEDT. nov. spec.   (bilde 1)

Stephanodiscus alpinus HUSTEDT. nov. spec.   (bilde 2)

 

 

 

Andre studier

Det foreligger andre studier fra Savalen, både før og etter min hovedfagsoppgave. Dessuten er vassdraget omtalt i annen litteratur. Eksempler kan være:

 

Wikipedia - Om Savalen

Fisken i Glommavassdraget. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. Rapport nr. 2-2008, 136 s. Redigert av Qvenild, T. 2008.  ISBN: 978-82-7555-140-3. (Utdrag av rapporten).

Fiskebestanden i Savalen – prøvefiskerapport 2000 – 2001. Høyskolen i Hedmark. Olav Berge og Pål Adolfsen. 2002. ISBN: 82-7671-213-4.  ISSN: 1501-8563.

Vegetasjon og beite kring Savalen. Rapport 04/2009 fra Skog og landskap, v/Yngve Rekdal. ISBN 978-82-311-0078-2.

Reidar Borgstrøm, ved Laboratorium for ferskvannsøkologi og innenlandsfiske, Zoologisk museum, Universitetet i Oslo, gjennomførte fiskeribiologiske studier i Savalen på 1960-1970 tallet. Disse rapportene er så vidt jeg vet ikke tilgjengelige på internett.

Enerud, J., (1981), Fiskeribiologiske undersøkelser i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner, Hedmark fylke, 1980. Fiskerikonsulenten for Øst-Norge, 9/81.

Hansen, T.H. og I. Stubsjø (1984), Savalen. Virkninger av vannstandssenkninger med 3,0/4,7 m. på bunndyr og fisk. Hovedoppgave, Norges Landbrukshøgskole, Ås. (I. Stubsjø = Inger Stubsjøen).

Linløkken, Arne (1993), Fiskeundersøkelser i Savalen, Alvdal og Tynset kommuner 1990-91.