VASSDRAGSUNDERSØKELSER
- Romerike

Avløpssambandet Nordre Øyeren (ANØ) har siden etableringen i 1966 gjennomført vassdragsundersøkelser i mange innsjøer og bekker på Romerike. ANØ var i en årrekke ansett som et viktig kompetansesenter innen vann, avløp og renovasjon (VAR) på Romerike, og ble derfor flittig benyttet av både kommunene, fylkeskommunen, staten og lokalt næringsliv når det gjaldt utredninger innen disse fagområdene.

I tillegg til vassdragsundersøkelser i de store vassdragene Glomma, Vorma, Øyeren samt de større vassdragene på Romerike, gjennomførte ANØ undersøkelser i mindre vassdrag, f.eks. knyttet til punktutslipp fra fyllplasser, industribedrifter og annet næringsliv, samt undersøkelser knyttet til diffus avrenning fra jordbruksarealer. Originalrapportene fra disse undersøkelsene foreligger - etter at ANØ opphørte - hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Enkelte rapporter fra perioden 1985 - 1993, utarbeidet av daværende faglig leder Morten Nicholls, er digitalisert og gjengitt nedenfor.

 

Forurensningstilstanden i vassdragene på Romerike 1981-1985. Kart, A3-format.

Vannkvaliteten i Romeriksvassdragene, 1976-1985. Vorma, Glomma, Øyeren.
Vannkvaliteten i Romeriksvassdragene, 1976-1985. Sveselva, Harestuvannet, Nitelva.
Vannkvaliteten i Romeriksvassdragene, 1976-1985. Leira, Gjermåa, Rømua.
Vannkvaliteten i Romeriksvassdragene, 1976-1985. Fjellhamarvassdraget.
Vannkvaliteten i Romeriksvassdragene, 1976-1985. Hurdalsvassdraget.

Holsjøvassdraget. Vannkvalitet og brukerinteresser. ANØ-rapport 47-86.

Åa vassdraget i Sørum kommune, perioden 1984, 1985, 1986. ANØ-rapport 38-87.

Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget 1986. ANØ-rapport 39-87.

Lufting av Langvann i Lørenskog kommune. ANØ-rapport 41-87.

Vassdragsundersøkelse, planktonanalyser fra Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget, 1986. ANØ-rapport 45-87.

Fjellhamarvassdraget 1986. ANØ-rapport 47-87.

Romeriksvassdragene 1987. ANØ-rapport 41-88.

Viggavassdraget 1987. ANØ-rapport 42-88.

Vannkvaliteten i Nitelva, Nittedal kommune, 1987. ANØ-rapport 45-88.

Undersøkelse av nedre deler av Losbyelva og bekk fra fyllplassen i Lørenskog, 1987. ANØ-rapport 46-88.

Vannkildene Gimilen, Råbjørn og Vesle Vikka, 1987-1988. ANØ-rapport 48-88.

Undersøkelse av vannkvaliteten i Fjellhamarvassdraget, 1987. ANØ-rapport 50-88.

Viggavassdraget og Vassjøtjern 1988. ANØ-rapport 42-89.

Romeriksvassdragene 1988. ANØ-rapport 43-89.

Vassdragsovervåking Fjellhamarvassdraget, 1988. ANØ-rapport 49-89.

Sjøer og bekker i Lunner kommune 1989. ANØ-rapport 36-90.

Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget, 1989. ANØ-rapport 37-90.

Undersøkelse av lokale resipienter i Ullensaker kommune, 1990. ANØ-rapport 42-91.

Vassdragsovervåking 1990. Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget. ANØ-rapport 53-91.

Elgsjøen med tilløpsbekker, Lunner kommune, 1991. ANØ-rapport 43-92.

Vassdragsundersøkelser. Eksempler fra Øvre Eiker i Buskerud. ANØ-rapport 47-92.

Vassdragsovervåking 1991. Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget. ANØ-rapport 50-92.

Bøler avfallsdeponi. Kontroll av bekker og sigevann, 1992. ANØ-rapport 46-93.

Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget, 1992. ANØ-rapport 47-93.

Vassdrag på Romerike. Vannkvalitet 1976-1992,  En kortfattet beskrivelse. Unummerert rapport trykt i farger.

Romeriksvassdragene og Mjær i Enebakk. Vassdragsovervåking 1993. ANØ-rapport 46-94.