Til hovedsiden Morten Nicholls                                         

 

PUBLIKASJONER

 

Flere av dokumentene er elektronisk tilgjengelige på hovedsiden sammen med annen informasjon.

Til hovedsiden http://mortennicholls.com

1979:   "Plan for etablering av regionalt vannanalyselaboratorium i Sogn og Fjordane". Sogn og Fjordane Distriktshøyskole skrifter 1979:2.

 

1979:   "Undersøkelse av vannkvaliteten i Leksdalsvann 23‑24 aug. 1978". Morten Nicholls, Olav Haldorsen m.fl. SIFF.

 

1980:   "Savalen  ‑  Limnologisk undersøkelse". Hovedfagsoppgave i limnologi. Universitetet i Oslo. ISBN 82‑991133‑1‑8.

 

1981:   "Notat om den gjennomførte svenske utredningen om gjenværende vannkraftprosjekter, rapportert i Vattenkraft och Miljø 1974 og Vattenkraft och Miljø 3, 1976".                    Arbeidsnotat, NIVA.

 

1981:   Flere utredninger (notater) som grunnlag for den organisatoriske og faglige oppbyggingen av prosjektet Samlet Plan for vassdrag. NIVA. 

 

1981:   "Observation on Chrysophyceae from a Norwegian mountain lake. British Phycological Journal , 16(4): 373‑378.

 

1981:   "Vannbruksplanlegging. Status og handlingsprogram 1982/84". Fylkesplanrapport 1/1982. Telemark fylkeskommune.

 

1982:   "Vannbruksplanlegging ‑ Telemark". Innlegg ved seminar i Norsk Vannforening. VANN 1/1982.

 

1982:   "Årsmelding 81". Teknisk seksjon, Plan og utbyggings‑ avdelingen, Telemark fylkeskommune.

 

1982:   Innlegg om vannbruksplanarbeidet i Telemark. Fylkeskommunal plankonferanse i Morgedal, Telemark. Internt notat.

 

1982:   "Regional kartografisk fremstilling av vannkvalitet". Limnos 1/1982.

 

1982:   "Indikatorer for vurdering av brukskonflikter i vassdrag". NIVA. Notat 17.9 til Miljøverndepartementet.

 

1982:   "Forurensningstilførsler til Indre Oslofjord 1981." NIVA‑rapport 1432.

 

1982:   "Vassdragsovervåking og vannforskning". Foredrag fra konferanse 13‑14/9 1982. Norsk Limnologforening. (Red.).

 

1983:   "Miljøvirkninger av vannkraftutbygging". G.Kjellberg, M.Nicholls, J.Raaheim. NIVAs årbok: NIVA i 80‑årene.

 

1983:   "Miljøgifter i akvatiske økosystem  ‑  Økologisk fokusering". Foredrag fra seminar 7.mars 1983. Norsk Limno‑ logforening. (Red.).

 

1983:   "Vanndata i vannbruksplanlegging  ‑  med eksempler fra fylkenes oppgaver". Nordisk Ministerråd; 1983:2.

 

1983:   "Ressursregnskap og ‑budsjett. Et etterlengtet hjelpemiddel i vannforvaltningen". VANN 3/1983.

 

1983:   "Fylkesvise EDB‑system for vanndata". Foredrag til møte om vanndata. Norsk Vannforening. VANN 4/1983.

 

1983:   "Vannressursforvaltning som arbeidsfelt ved NIVA". LTP‑notat, NIVA; Gruppe for vannressursforvaltning. Internt notat.

 

1984:   "Analyse av miljøvirkninger". NIVA‑rapport 1580.

 

1984:   "Vassdragsdirektoratets FoU‑behov". Nicholls, Raaheim, Vennerød, Øren. NIVA‑rapport 1585.

 

1984:   Kapittel om: "Lys, siktedyp, turbiditet og farge". Vassdragsundersøkelser ‑ En metodebok i limnologi. Norsk Limnologforening.

Universitetsforlaget. ISBN 82‑00‑06877‑3. Red: K.Vennerød.

 

1984:   "Interaksjoner mellom trofiske nivåer i ferskvann". Foredrag fra Nordisk limnologsymposium 3‑4/4 1984. Norsk Limnologforening. (Red).

 

1985:   "Opplegg for Ressursregnskap for vann". L.Rogstad, J.Auestad, M.Nicholls. SSB; Internt notat 85/8.

 

1985:   "Klassifikasjonssystemer for vannkvalitet og bruksformer for vann". Foredrag og gruppearbeid fra seminar 3‑4/12 1984. Norsk Limnologforening.  (Red.)

 

1985:   "Handlingsprogram for bedre vannkvalitet i Romeriksvassdragene". M.Nicholls m.fl. ANØ‑rapport 32/85.

 

1985:   Div. rapporter over "Kontroll av industriutslipp på Romerike". ANØ‑rapporter.

 

1985:   "Analyse av TOC i avløpsvann". ANØ‑rapport 42/85.

 

1986:   "TOC i avløpsvann. En undersøkelse av kommunale renseanlegg på Romerike". VANN 1/1986.

 

1986:   "Vannressursforvaltning ‑ Databehov og systematisering på fylkesnivå". Innlegg på seminar om samordning av vanndata; 25‑27/11 1985. Vannressursutvalget.

 

1986:   "Vannbruksplanlegging ‑ Romerike".  ANØ‑rapport 33/86.

 

1986:   "Vannbruksplanlegging ‑ Romerike. ‑En kortfattet problembeskrivelse og forslag til organisering." ANØ‑rapport 44/86.

 

1986:   Vannkvaliteten i Romeriksvassdragene 1976-1985.  5 hefter, farger, ANØ.

                        Vorma – Glomma – Øyeren

                        Sveselva – Harestuvannet – Nitelva

                        Leira – Gjermåa – Rømua

                        Fjellhamarvassdraget

                        Hurdalsvassdraget

 

1986:   "Holsjøvassdraget oversikt over brukerinteresser og vannkvaliteten i 1985." ANØ‑rapport 47/86.

 

1986:   "Hvor går norsk vannforskning?  ‑Fristilling av NTNF‑ instituttene". Innlegg ved seminar 5.12.85. Norsk Limnologforening. (Red.).

 

1986:   "Studietur til USA og Canada 29/5‑21/6 1985. Reiserapport". Norsk Limnologforening.

 

1987:   "Åa vassdraget i Sørum kommune. Sammenstilling av vassdragsundersøkelser i perioden 1984‑1986". ANØ‑rapport 38/87.

 

1987:   "Vassdragsundersøkelser i Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget i 1986". ANØ‑rapport 39/87.

 

1987:   "Lufting av Langvann i Lørenskog kommune. Sammenstillinger av tidligere erfaringer og rapport for arbeidet i 1986".  ANØ/NIVA‑rapport. (ANØ‑rapport 41/87).

 

1987:   "Vassdragsundersøkelser i Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget. ‑Planktonanalyser". ANØ‑rapport 45/87.

 

1987:   "Utslippskontroll uke 21/87". Norsk Fett og Lim. ANØ‑rapport 46/87.

 

1987:   "Vassdragsundersøkelser i Fjellhamarvassdraget i 1986." ANØ‑rapport 47/87.

 

1987:   "Tienbekken 1987. Kontroll av vannkvalitet ovenfor og nedenfor planlagt overvannutslipp". ANØ‑rapport 52/87.

 

1987:   "Utslippskontroll uke 44/87". Norsk Fett og Lim. ANØ‑rapport 55/87.

 

1988:   "Vannbruksplanlegging ‑ Statusrapport 1". ANØ‑rapport 1/88.

 

1988:   "Vassdragsovervåking ‑ Romeriksvassdragene 1987". ANØ‑rapport 41/88.

 

1988:   "Vassdragsovervåking ‑ Viggavassdraget 1987". ANØ‑rapport 42/88.

 

1988:   "Vannkvaliteten i Nitelva. Nittedal kommune, 1987". ANØ‑rapport 45/88.

 

1988:   "Undersøkelse av nedre deler av Losbyelva og bekk fra fyllplassen i Lørenskog kommune i 1988". ANØ-rapport 46/88.

 

1988:   "Undersøkelse av vannkildene Gimilen, Råbjørn og Vesle Vikka, 1987/88". ANØ-rapport 48/88.

 

1988:   "Undersøkelse av vannkvaliteten i Fjellhamarvassdraget i 1987". ANØ-rapport 50/88.

 

1988:   "Kontroll av industriutslipp, Norsk Fett og Lim, Mogreina, uke 24, 1988". ANØ-rapport 52/88.

 

1988:   "Kontroll av industriutslipp. 5 næringsmiddelbedrifter, Eidsvoll kommune, 1988". ANØ-rapport 58/88.

 

1988:   "Laboratorieforsøk. Organisk materiale i sigevann. Relasjon mellom KOF og TOC verdier". ANØ-rapport 60/88.

 

1989:   "Kontroll av industriutslipp, Norsk Fett og Lim, Mogreina, uke 43, 1988". ANØ-rapport 3/89.

 

1989:   "Vannkvaliteten i Børterelva og avrenning fra Torud fyllplass, Enebakk kommune, 1988". ANØ-rapport 39/89.

 

1989:   "Resipientkontroll utenfor Dalen r.a., Fet kommune, 1986-1988". ANØ-rapport 41/89.

 

1989:   ”Vassdragsundersøkelse. Viggavassdraget og Vassjøtjern 1988”. ANØ-rapport 42-89.

 

1989:   "Vassdragsundersøkelse. Romeriksvassdragene, 1988". ANØ-rapport 43/89.

 

1989:   "Vassdragsovervåking - Fjellhamarvassdraget 1988". ANØ-rapport 49/89.

 

1989:   "Kloakkrenseanlegg i Oslo & Akershus. Utslippskontroll 1988". ANØ-rapport 50/89.

 

1989:   "Forurensningsregnskap og -budsjett 1985-1995 - Romerike". ANØ-rapport 51/89.

 

1989:   "Kontroll av industriutslipp, Norsk Fett og Lim, Mogreina, uke 24, 1989". ANØ-rapport 52/89.

 

1989:   "Industribedrifter med prosessavløp på Romerike 1989". ANØ-rapport 53/89.

 

1989:   "Kontroll av industriutslipp. Norsk Fett og Lim, Mogreina, uke 41, 1989." ANØ-rapport 61/89.

 

1990:   "Vassdragsundersøkelse. Viggavassdraget, 1989." ANØ-rapport 36/90.

 

1990:   "Vassdragsovervåking 1989. Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget." ANØ-rapport 37/90.

 

1990:   "Kontroll av 3 næringsmiddelbedrifter med prosessavløp, Eidsvoll kommune, 1989." ANØ-rapport 41/90.

 

1990:   "Tiltak på Romerike er viktig for å kunne redusere tilførslene av næringssalter med Glomma. VANN 2/90.

 

1990:   "Avrenning fra avisingsplattformen på Oslo lufthavn, Gardermoen. Vannmengder og vannkvalitet". ANØ-rapport 47/90.

 

1990:   "Langvann - Resultater fra 1987-1989". ANØ-rapport 53/90.

 

1990:   "Utslippskontroll av Ringnes Bryggeri, Oslo". ANØ-rapport 54/90.

 

1990:   "Avrenning fra Gardermoen Lufthavn, sivil del, vinteren 1989/90." ANØ-rapport 59/90.

 

1991:   "Tiltaksanalyse for Glomma - Region Romerike". ANØ-rapport 40/91.

 

1991:   "Undersøkelse av lokale resipienter. Ullensaker kommune, 1990." ANØ-rapport 42/91.

 

1991:   "Lufting av Langvann. Effekter på vannkvalitet og sedimenter." ANØ/NIVA. NIVA-rapport 2553.

 

1991:   "Hovedflyplass prosjektet. Vassdrag på Romerike. Vannkvalitet, brukerinteresser, vannforsynings- og renovasjonsforhold". ANØ-rapport 45/91.

 

1991:   "Vassdragsovervåking 1990. Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget". ANØ-rapport 53/91.

 

1991:   "Hovedflyplass Gardermoen. Konsekvenser av utslipp til vassdrag". ANØ-rapport 54/91.

 

1992:   "Hovedflyplass Gardermoen. Effekt av økt bosetting og næringsutvikling på forurensningen av Romeriksvassdragene". ANØ-rapport 38/92.

 

1992:   Hovedflyplass Gardermoen. Innvirkning på vannkvaliteten i Romeriksvassdragene. VANN 1-1992.

 

1992:   ”Vassdragsundersøkelse. Elgsjøen med tilløpsbekker, Lunner kommune, 1991”. ANØ-rapport 43-92.

 

1992:   "Lokaltilpassede vassdragsundersøkelser. Med eksempler fra Øvre Eiker". ANØ-rapport 47/92.

 

1992:   "Vassdragsovervåking 1991. Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget". ANØ-rapport 50/92.

 

1993:   "Kost - nytte analyse av kommunaltekniske tiltak på Romerike". ANØ-rapport 40/93.

 

1993:   "Grunnvann Gardermoen. Kontroll av 11 grunnvannsbrønner 1991-1992". ANØ-rapport 43/93.

 

1993:   "Dal Skog. Kontroll av grunnvann og sigevann, 1992". ANØ-rapport 44/93.

 

1993:   ”Miljøkontroll. Bøler avfallsdeponi. Kontroll av bekker og sigevann. ANØ-rapport 46-93.

 

1993:   ”Vassdragsovervåking 1992. Romeriksvassdragene og øvre deler av Haldenvassdraget.”  ANØ-rapport 47/93.

 

1993:   Vassdrag på Romerike. Vannkvalitet 1976 – 1992. ANØ publikasjon.

 

1993:   Hovedflyplass Gardermoen. Lokalisering av renseanlegg og vurdering av utslipp til Songna og Leira. Simulering av vannkvalitet ved bruk av modellen QUAL2E.

 

1994:   ”Vassdragsovervåking 1993. Romeriksvassdragene og Mjær i Enebakk”. ANØ-rapport 46-94.

 

1994:   Årsmelding, Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen.

 

1995:   Årsmelding, Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen.

 

1995:   ”Sanitærutslipp i Rogaland. Omfang pr 1994 og fremtidige krav til rensing”. Miljørapport 5-1995. Fylkesmannen i Rogaland. Morten Nicholls m.fl. ISSN 0802-8427.

 

1996    Årsmelding, Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen.

 

1997:   ”Oppdrett i Rogaland. Fylkesmannens innspill til en bærekraftig utvikling”. Miljørapport 1-1997. Morten Nicholls m.fl. ISSN 0802-8427.

 

1997:   ”Vannkvaliteten i Rogaland. Statusoversikt pr 1996”. Miljørapport 4-1997. Fylkesmannen i Rogaland. Morten Nicholls m.fl. ISSN 0802-8427.

 

1998:   ”Årsmelding 1997”. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Rogaland. Morten Nicholls m.fl. Miljørapport 1/98. ISSN 0802-8427.

 

2001:   ”Forvaltning av drikkevann i Norge”. VANN 3-2001.

 

2002:   Veileder til drikkevannsforskriften av 2001.

 

2002:   Om godkjenningsordningen for vannverk. Innstilling fra arbeidsgruppen (Heløe-gruppen) nedsatt av Helsedepartementet 13. mars 2002. Overlevert Helsedepartementet 3. juni 200.

 

2004:   ”Ny drikkevannsforvaltning fra 1.1.2004”. VANN 2-2004.

 

2008:   ”Drikkevannsforvaltningen. Hvor står vi og hvor går vi ?. VANN 2-2008.

 

2014:   «Nasjonale mål for vann og helse». Mattilsynet/HOD. Vedtatt 22. mai 2014.

 

2016:   «Bladet fra munnen: Hva er nok ?»  VANN 3-2016

 

2018:   «Utstyr for levering av nødvann». Mattilsynet, juni 2018.

 

2018:   «Temaveileder: Drikkevannshensyn i kommunalt, regionalt og statlig planarbeid». Mattilsynet, juni 2018.

 

2018:   «Vannforsyningssituasjonen sommeren 2018». Mattilsynet, august 2018.